تغییرات ECG در MI

تغییرات ECG در MI        

MI  یا Myocardial Infarction  به معنای انفارکتوس میوکارد یا همان سکته قلبی است. براساس نوار قلب ما دو نوع MI داریم: ۱-(ST-Elevation MI (STMI : سکته قلبی همراه با بالارفتن قطعه ST ۲- (Non ST-Elevation MI (NSTMI :سکته قلبی بدون بالارفتن قطعه ST

 

ST segment نرمال: ۱-در امتداد خط ایزو الکتریک و دارای سطح صاف و هموار ۲-پایین افتادگی یا بالا افتادگی بیش از ۱ میلی متر غیر نرمال است.

 

قطعه ST در MI برای ما ملاک بررسی است. به قطعه ST  و موج Q  در تمام لید ها نگاه کنید،هریک از گروه لید های زیر نمایی از یک ناحیه ی آناتومیکی قلب را به ما می دهند: V1،V2،V3،V4 = ناحیه قدامی قلب V1،V2= دیواره سپتوم I،aVL،V5،V6= ناحیه جانبی چپ (لترال چپ) II،III،aVF= نمای تحتانی قلب aVR،V1= دهلیز راست لید های پشتی= نمای خلفی قلب لیدهای سمت راست= نمای بطن راست قلب یک راه دیگر برای تشخیص MI خلفی: در ECG معمولی یعنی نوار قلب چپ در لید های V1 و V2 پایین افتادن قطعه ST  مشاهده می شود با مشاهده این حالت باید ECG راست هم از بیمار گرفته شود که در ECG راست اگر در لید های V3 و V4 بالارفتن قطعه ST وجود داشت،بیمار posterior MI کرده است.

 

انواع MI<img class=" wp-image-1309 " alt="انواع MI" src="http://fouriyat.ir/wp-content/uploads/2014/04/slide-78-728.jpg?49a6ff" width="514" height="324" />

نواحی MI

تشخیص انفارکتوس میوکارد از نوعSTMI حالت های STMI: ۱-بالا رفتن قطعه  ST به اندازه ۲ میلی متریا بیشتر در دوتا از لید های سینهای ۲-بالارفتن قطعه ST به اندازه بیش از ۱ میلی متر در دو تا از لید های اندامی ۳-موج Q بیش از ۰/۰۴ ثانیه (یک مربع کوچک)
سکته قلبی<img class="size-full wp-image-1310" alt="سکته قلبی" src="http://fouriyat.ir/wp-content/uploads/2014/04/slide-79-728.jpg?49a6ff" width="440" height="115" />

حالت های STMI

Important!
Q پاتولوژیک یک نشانه از انفارکتوس میوکارد قدیمی است.
تشخیص Q پاتولوژیک:
  • هر موج Q مساوی یا بیش از ۰/۰۲ ثانیه در لید های V2-V3
  • موج Q مساوی یا بیش از۰/۰۳ ثانیه با عمق بیش از ۱ میلی متر در لید های I،II،aVL،aVF،یا V4 تا V6  در دو لید از گروه لید های مجاور
  • موج R مساوی یا بیش از ۰/۰۴ ثانیه در لید های V1  و V2 و نسبت R  بر S مساوی یا بیش از ۱ با موج T  یکنواخت و مثبت و در صورت نبود نقص هدایتی

Important!

بسیار مهم:هرگاه عمق موج Q بیش از ۱/۴ ارتفاع R باشدQ  پاتولوژیک است.
تغییرات ECG، موج T و قطعه ST درطول STMI:
سکته قلبی<img class=" wp-image-1311 " alt="سکته قلبی" src="http://fouriyat.ir/wp-content/uploads/2014/04/slide-80-728.jpg?49a6ff" width="556" height="391" />

تغییرات ECG در طول MI

تشخیص انفارکتوس میوکارد از نوع NSTMI
زمانی به NSTMI مشکوک شوید که حالت های زیر وجود داشته باشد: ۱-پایین افتادن قطعه ST ۲-معکوس شدن موج T با پایین افتادن ST  یا بدون آن.
حالت های NSTMI<img class="size-full wp-image-1312" alt="حالت های NSTMI" src="http://fouriyat.ir/wp-content/uploads/2014/04/slide-83-728.jpg?49a6ff" width="346" height="170" />

حالت های NSTMI

برای اثبات NSTMI تست تروپونین را انجام دهید: اگر مثبت بود = NSTMI اگر منفی بود = آنژین صدری ناپایدار
/ 0 نظر / 45 بازدید